Hujude dating Unic adult chatrooms

posted by | Leave a comment

(1) legakena hingkang manah/ sarta matura hing mami/ sere hing den tinggal kari/ tinggil haneng pagustenmu/ hapa holi ka senengan/ kancamu padha basuki/ mara tinggil matura hing ngarsa hing wang/ # / kasinggiyanipun dara/ henggene tunggu negari/ ha ntuk marma hing yang sukma/ pinaringan harja gusti/ dala kedadosa n gusti/ gemah raharja hing dhusun/ sarta winangun negara/ ge laran pengaturan margi/ berkah dalem putra tuwan kedadsosa n/ # / nanging humatur kahula/ katiwasan habdi gusti/ kedugen nyi hindhang darma/ maksi kenya hayu luwi/ derek da mel wesma gusti/ hindhang darma pan pinunjul/ dalah katah tiyang prapta/ hindhang darma mulang ngilmi/ kapiyarsa hing gusti pengeran pe lembang/ # / hamulang ngilmu kagunan/ nyi hindhang memedha gusti / nulya linurug yi hindhang/ pangeran guru ngrawuhi/ bakta Saprabote jurit/ pan badhe hanangkep wahu/ nyi hindhang 39.(1) darma den nakwah/ dadi guru mulang ngilmi/ sarwi bakta muri de para pengeran/ # / mampan sami yudabrata/ nga ben sakti hing ngajurit/ kelangkung sakti kelintang/ pengera n sami ngemasi/ tan kuwata hanandhing jurit/ kan to s hangsal pan santun/ mila habdi gegancangan/ matur huhinga teng gusti/ kados pundi sakarsa gusti panduka/ # / kang gusti pan singa loddra/ tumenggung begelen negari/ dhukulu pan wira loddra/ hiku heyangira gusti/ sing pelembang guru ngi lmi/ turun majapahit kalup/ poma kaki den tangkep/ hi ndhang darma tiyang histri/ nanging kaki den alus peangkepira/ # / gawa nen pan kadang ngira/ siwang sanegara kaki/ wangsa yuda tanu jaya/ ta nu jiwa hingkang rayi/ hindhang darma luwi sakti/ heyang musamya lampus/ / kang putra dherek pikarsa/ nuwun nidin rama habdi/ hingkang rama hanjurung pandonga pasrah/ # / sedaya samiya nembah/ hing hibu 40.(1) hamriksanana/ lah wong ngendi hamarani/ hapa harep ngra(m) pog sira/ sira teka wesma mami/ # / kali pamanu kan hiku/ hisun kang duweni hiki/ sira sira takon ha rep hapa/ kaki tani mali warni/ haran hingsun kang sinambat (5) tan mingser bari ya lingggih/ # / ki wira lodra hagetun/ suga l temen kaki kaki/ hingsun takon yentak yentak/ humatur kiyahi tinggil/ hinggih leres gusti dara/ nembe kula ha hingngali/ # / nangnging hadate puhiku/ perwantu wong dusun gu sti/ boten gadah tatahkrama/ kedah dipun manglum gusti (10) / napa mali tiyang halassan/ nuli dipun pedhek mali/ # / dhu(h) kiyahi kula tulung/ nyatanne kula kya hi/ tebih sing begelen negara/ tan liyan hingsun hi lari/ kali cimanuk kang pernah/ hing nembe hingali hiki/ (14) / # / puhiki kali cimanuk/ kula tumut ngebon ngriki/ 15.

(1) nadri/ # / wira setro naminipun/ sing wetan hasal mi yin/ hing benjang bakal turunya/dalem pegadhen benjing ki wira setro tetannya/ sami sesalaman hiki/ # / wira loddra haris matur/ hinggi kakang basa mami/ lan si (5) nten hingkang peparab/ dhuh yayi hing jeneng mami/ hingkang wewangi kakang/ # /wira setro jeneng mami/ # / yayi sinten jenengngipun/ wira loddra jeneng mami/ sing begelen hasal kula/ ngilari cimanuk kali/ hangrangkul setro kusuma/ la yayi badhe ming pundi/ # / karuna sami (10) rinangkul/ hadhuh bagja temen mami/ pinanggih kali ya n kadang/ kakang sing wetan nekani/ banyuhurip dulur misan/ wira kusuma dipatih/ # / hanulya binakta wangsul/ / hing wesma peranahhineki/ sinubah subah hadhahar/ sami sadha suka hati/ sampun lami tan hadhahar/ tiyang tiga (15) sami bukti/ # / ki tinggil nuli humatur/ dhuh bendara ne mbe habdi/ dhahar sekul kali hulam/ selaminne boten 10.

(1) bukti/ hamung dhahar gegodongngan/ hi(ng)kang kula dipun bukti/ # / / hadhuh gusti kula suhun/ hingkang lami manggen ngriki/ badhe nglemokkaken badan/ lan handugekken daging/ daging ku la katah hical/ hamung tambah weteng blending/ # / ngayagga (5) yag lir wong busung/ hamung hasta halit talit/ yen lumam pah sempoyongngan/ kula hasring tiba tangngi/ kasrimpe d hanang lawatan/ milanne sing lami ngriki/ # / tiyang kali sami guyu/ hing rungu/ haturre tinggil/ hiya paman tinggil bagja/ pinanggi lan kakang mami/ sarta rejekine paman/ (10) kine paman/ bisa wareg dika bukti/ # / ki wira setro hamuwus/ hanyambungngi sabda manis/ du kebagjan ku la paman/ manggen tengngawanah mami/ harang harang keta muwan/ hora pisan sampe hiki/ # / henggenne (14) bungah wakkingsun/ humatur kiyahi tinggil/ hadhuh 11.

(1) bagja kula dara/ kranten kali nyema riki/ sampun kemara ssen kula/ sadinten dhahar ping kalih/ # / raden wira lo dra wahu/ pikantuk hangsal sasasi/ nuli matur hing kang raka/ panarima hing kang rayi/ muga den nidini kula/ (5) badhe pangkat dinten hiki/ # / hing pundi panggennannipun/ pernah hipun hing kang kali/ cimanuk wangsitte sukma/ wira setro muwus saris/ muga sun jurung pandongnga/ mugya hengga l pinanggih/ # / sarta rinaksa yang hagung/ nulya se salamman sami/ ki tinggil nuli hanembah/ sarta ma (10) tur kelawan liri/ nun bendara nuwun kula/ daging kula du gi mali/ # / ki wira setro hangguguk/ gumuyu hasuka hati/ heh tinggil sun dongaken/ heng galla sira pinanggi/ saking dara mu pikersa/ be (14) suk gampang sanja mahing/ # / tiyang kali mangkat jugjug/ 12.

(1) n triggu / boten wonten kekirangngan / ki tinggil humatur har ris / dhuh bendara / hanembe seneng kahula / # / boten wonte n kekirangngan / palawija tan kabukti / kawentar kabonna nnira / lamon bagus tanah neki / katha tiyang sami prapti / (5) tumut wesma hanengng riku / hawit tanemanne gemah / lu mintu tiyang kang dugi / sami gemu kekebonnan warna warna / # / kathah tiyang damel wesma / manca negari nekani / ki tinggil kang dadi lurah / tan wonten kang kirang tedhi / hing ki len cimanuk kali / sampun hantuk tigang tahun / lami dame (10) l padhukuwan / raden hangan dika harris / dhuh man tinggi l sampun lami lampah kula / # / sanget pengngen pangi ya / kali rama hibu mami / mila pamana kariya / tenggaha hing kenne dhingin / bokan hana tiyang dugi / trimanen di (14) kon malebu / haja den tulakka paman / ki tinggil kari 27.

(1) basuki / henggal mangkat sigra hangungsi negara / # / koca ppa hing lampah hira / sampun dugi hing negari / hanjugjug hing pedalemman / begelen hingkang negari / rama hibu sami ling gih / sumandhing putra tetelu / kaget hibu miwa rama / (5) ningngalli kang putra prapti / pan rinangkul tinangngissan melassarsa / # / hadhuh nyawa putraning wang / hora nyanna teka kaki / siyang dulu pan katingngal / hibu mampan sami bintip / hanang ngis hing siyang lattri / kengetan hing sira kacung / mara hana k hingsun nyawa / lelampahan puttra mami / ceritaha (10) hing ngarsanne hibu rama / # / putra matur kanjeng rama / sam pun katur lelampah neki / sengsaranira punika / tigang tahun boten nedhi / hibu rama sami nangngis / welas sangking lampahhipun / dhuh putra hingsun bethara / sangking marmanne (14) yang widi / muga muga lulussa hangsal kamulyan / # / 28.

(1) pukulun/ lumampa bendara gusti/ mila sranto ssena bendara/ hanyenengna hinghati/ la puhiki gusti dara/ kathah wowohan ta gusti/ # / kula kinten bekas dhusu n/ hutawi kebonan jalmi/ sareng heca genya lenggah (5) / wonten kaki tuwa prapti/ hingkang mindha kaki tuwa/ buyu t sidhum ti(yang) krihin/ # / raden wira loddra dulu/ wo nten kaki kaki prapti/ sangnget bingah manahira/ bagja teme n hawak mami/ bakal hingsun holi warta/ sangking kaki tuwa hiki/ # / henggal tinubruk rinangkul/ sesalama (10) n hasta kalih/ sarwi sareng genya lenggah/ humatur hame las hasi/ hadhu kaki kula tuwa/ nuhun pitulung nge kaki/ # / wus lami lampah pukulun/ sangking begele n negari/ tigang tahun lampa kula/ hing pundi cimanuk kali/ (14) kula dereng hantuk warta/ muga kaki hanulungi/ # / 7.

Leave a Reply

tokyo adult sex dating service websites